You’re viewing a version of this story optimized for slow connections. To see the full story click here.

Politisk debatt - marin forsøpling

Kari Synnøve Johansen

Story by GRID-Arendal August 30th, 2017

Hold Norge Rent og GRID-Arendal inviterte til debatt under Arendalsuka 2017. Med kort tid til stortingsvalget tok debatten temperaturen på de politiske partiene i kampen mot marin forsøpling.

Søppelet og plasten i havet engasjerer. I løpet av sommeren var forsøplingsproblematikken i Lofoten helt sentral. Tidligere i år var det ”plasthvalen” på Sotra som tiltrakk både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Engasjementet i befolkningen har aldri vært større. På løpende bånd får vi mer informasjon og kunnskap om problemet.

Det vi vet så langt, er at marin forsøpling er et globalt og komplekst miljøproblem, med sammensatte årsaker og mangfoldige konsekvenser som vi fremdeles ikke vet rekkevidden av. Hvordan skal politikerne jobbe i kampen mot marin forsøpling? Med hovedinnlegg fra Jens Frølich Holte, politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet, Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond og Lisa Svensson, FN Miljø, var det lagt opp til fokus på norsk innsats både nasjonalt og internasjonalt.

15 tonn plast havner i havet hvert minutt”, påpekte Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

I tillegg inkluderte panellisten Terje Aasland (AP), Rebekka Borsch (V) Kathrine Kleveland (SP), Gisle Meininger Saudland (FrP), Fredrik Schulze-Krogh (SV), Eivind Trædal (MDG) og Martine Tønnessen (KrF). Ordstyrer Andreas Ytterstad, Concerned Scientists Norway, hadde i oppgave å ha oversikt over de 10 debattdeltakere. Til tross for bred politisk enighet om marin forsøpling som et menneskeskapt problem og nødvendigheten for løsninger, finnes det noen skillelinjer mellom partiene.

Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond
Lisa Svensson, FN Miljø
Jens Frølich Holte, politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet

Ikke bare må det være fokus på å rydde opp den forsøplingen som allerede er i havet, men også å stoppe tilførselen av ny forsøpling. Hvordan disse to komponentene best skal utføres - i form av incentiver eller forbud, industri-og sektorbaserte løsninger eller forbrukerfokus – er altså hvor noe av uenighetene ligger.

Forholdet mellom nasjonalt og internasjonalt, ble også fremhevet.

“Det største problemet ligger i Asia, på bakgrunn av sterk økonomisk utvikling, mangelfull avfallshåndtering - og kloakksystemer", poengterte Lisa Svensson fra FN Miljø. "Dette skaper et enormt problem. Og det samme problemet vil oppstå i Afrika hvis man ikke tar grep”, fortsatte hun.

Jens Frølich Holte, Klima – og miljødepartementet, påpekte at Norge har påtatt seg en lederrolle i det internasjonale arbeidet i kampen mot marin forsøpling. Eksempelvis på det andre møtet i FNs miljøforsamling (UNEA-2), hvor Norge fremmet og fikk gjennomslag for forslaget om en resolusjon om marin forsøpling. Denne våren la regjeringen frem et nytt bistandsprogram på marin forsøpling, med 150 millioner kroner til rådighet.

Ordstyrer Andreas Ytterstad, Concerned Scientists Norway
IMG_1857 (1).jpg
IMG_1854 (1).jpg
IMG_0544.jpg

Den siste bevilgningen er et av flere eksempler over de siste årene på at norske myndigheter tar ansvar i å løse en av vår tids største miljøutfordringer. Samtidig er dette bare starten på dugnadsinnsatsen som må til. Flere konkrete tiltak (nasjonalt og internasjonalt), samt et vedvarende trykk rundt dette som sak, blir viktig.

Lise Gulbransen, daglig leder, Hold Norge Rent avsluttet debatten med å takke for alle bidragene. ”Det er svært bra at det er politisk vilje til å gjennomføre konkrete tiltak for å bekjempe denne miljøutfordringen”, sa Gulbransen. Hun fortsatte videre med at ”kampen mot marin forsøpling er todelt. Opprydding er viktig, men forebygging er enda viktigere”.

Debattmedvirkende: Jens Frølich Holte, Politisk Rådgiver, Klima – og miljødepartementet; Nina Jensen, Generalsekretær WWF Verdens naturfond; Lisa Svensson, FN Miljø; Terje Aasland, Første nestleder Energi-og miljøkomiteen, Stortingsrepresentant og Førstekandidat i Telemark, Arbeiderpartiet; Rebekka Borsch, Stortingskandidat i Buskerud, Venstre; Kathrine Kleveland, Førstekandidat i Vestfold og sentralstyremedlem, Senterpartiet; Gisle Meininger Saudland, Førstekandidat i Vest-Agder, Fremskrittspartiet; Fredrik Schulze-Krogh, Førstekandidat i Aust-Agder, Sosialistisk Venstreparti; Eivind Trædal, Førstekandidat i Aust-Agder, Miljøpartiet de Grønne; og Martine Tønnessen, Organisatorisk nestleder, Kristelig Folkeparti. Ordstyrer: Andreas Ytterstad, Concerned Scientists Norway.

- Norway should take a leading role in the fight against marine pollution and plastics, Nina Jensen, Secretary General of WWFNorway (WWF Verdens naturfond)

Posted by GRID-Arendal on Sunday, August 20, 2017